הפעל עצור
  • לא מוותרים

לוח החודש - מפעל ההלכה הקיים למעלה מחמישים שנה

יוצא לאור ע"י ארגון פעילים "יד לאחים"

     

הלכות החודש - שבט

לנוהגים בשיטת מרן המחבר זצ“ל
[ההלכות בתוך סוגרים מרובעים הן כפי דעת הרמ“א וכמנהג האשכנזים]

המולד:ליל ראשון שעה 8 ו-3 דקות ו-13 חלקים.
תחילת זמן קידוש לבנה למנהג ספרד: ליל שני אור לח' בשבט.
סוף זמן קידוש לבנה: מוצאי שבת קודש פרשת בשלח. ומי שנאנס ולא קידש עד אז, יכול לקדש בליל שני עד השעה 7:45, אך בלי ברכה.

יום שני א’ בשבט - ראש חודש
ערבית:
קודם ערבית אומרים הספרדים “ברכי נפשי” (תהלים קד). בעמידה אומרים “יעלה ויבא”. ואם שכח בלילה קודם שאמר “ברוך אתה יי”, אומר במקום שנזכר, ואם כבר אמר “ברוך אתה יי”, אינו חוזר.
בברכת המזון אומרים “יעלה ויבא”, ואם שכח (בין ביום ובין בלילה) ונזכר לפני שהתחיל ברכת “האל אבינו”, אומר “ברוך שנתן ראשי חדשים לעמו ישראל לזכרון” בלא שם ומלכות. [ולמנהג האשכנזים יש לומר בשם ומלכות]. ואם כבר התחיל ברכת “האל אבינו” אינו חוזר.

שחרית : אחרי פרשת התמיד אומרים “ובראשי חדשיכם”. בתפילת העמידה אומרים “יעלה ויבא”. אם שכח ונזכר לפני שאמר “ברוך אתה יי”, אומר במקום שנזכר. ואם כבר אמר “ברוך אתה יי”, יסיים “למדני חוקך”, ויאמר “יעלה ויבא”, ויאמר שוב “ותחזינה”. ואם כבר סיים את הברכה : אם עדיין לא התחיל “מודים”, יאמר שם “יעלה ויבא”, ואם כבר התחיל “מודים”, חוזר ל”רצה”. ואם סיים תפילתו (דהיינו שכבר אמר פסוק “יהיו לרצון”), חוזר לראש התפלה. וגם אם הוא מסופק אם אמר “יעלה ויבא” חוזר לראש (ויש הסוברים שבספק אינו חוזר).
אחר העמידה אומרים חצי הלל בלא ברכה [והאשכנזים נוהגים לברך]. קדיש תתקבל. שיר של יום. ומוציאים ספר תורה וקוראים ארבעה קרואים, כנהוג בראש חדש.

מוסף: חולצים את התפילין ומתפללים מוסף של ראש חדש ומוסיפים “ולכפרת פשע”. מי שהיה לבוש תפילין ושמע קדושה של מוסף, יסיר ג’ כריכות מן האצבע ויזיז התפילין של ראש ממקומן, ויענה עמהם.
מרבים בסעודה בר”ח ואסור להתענות בו. יש נוהגים שהאשה אינה עושה מלאכה בר”ח. כמו כן יש נוהגים שלא להסתפר וליטול צפרניים ביום זה, וכל אחד יעשה כמנהג אבותיו.

 

מנחה: בעמידה אומרים יעלה ויבא, והדינים כמו בשחרית.
שבת קודש פרשת בא - ו’ בשבט: מפטירים “הדבר אשר דיבר יי” (ירמיהו מו, יג) עד “ונקה לא אנקך” (סוף הפרק).

 


סגולה בדוקה
מובא בספרים הקדושים סגולה בדוקה לפרנסה, והיא: אמירת פרשת המן (שמות טז ד-לו) שנים מקרא ואחד תרגום ביום שלישי לפרשת בשלח (השנה ט' בשבט)

 


 

שבת קודש פרשת בשלח - י"ג בשבט:

שבת זו נקראת “שבת שירה”, שבה קוראים בתורה את שירת הים. בתפילת שחרית בפסוקי דזמרה אומרים הספרדים אחרי שירת הים “ותיקח מרים הנביאה”, עד “כי אני יי רופאך”. ונוהגים לקרוא את השירה בנעימה מיוחדת (ויש הנוהגים לעמוד בשעת קריאה זו). מפטירים “ותשר דבורה וברק” (שופטים ה’) עד “ותשקוט הארץ ארבעים שנה” [והאשכנזים מתחילים בפרק ד’ פסוק ד’ “ודבורה אשה נביאה”].

יש הנוהגים לפזר בשבת זו משיירי מאכלי שבת, שיאכלום הצפרים שבחוץ.

טעמו של המנהג הוא, משום שכשהיו בני ישראל במדבר, ואכלו את המן שהיה יורד מן השמים, צווה משה את ישראל שלא יצאו בשבת ללקוט מן. דתן ואבירם רצו ללעוג למשה רבנו לקחו את שארית המן ביום ששי ופזרו אותם בשדה כדי שלמחרת בשבת בבוקר יראו למשה ולכל העם שירד מן גם בשבת. כיון שראו הציפורים כן, ירדו ולקטו את כל הפרורים ואכלו אותם, ולמחרת בבוקר לא מצאו דתן ואבירם מאומה, על פעולתן זו מקבלות הציפורים שכר עד היום הזה, ובשבת שקוראים בה פרשת המן, נותנים להן לאכול משאריות האוכל. ואולם מכיוון שאסור לתת בשבת לפני בעלי חיים של הפקר או של אחרים, יש מקפידים לפזר פרורי אוכל ביום ששי ולא בשבת עצמה.

יום ראשון - י”ד בשבט: במנחה אין אומרים תחנון.

 

שבת קודש פרשת יתרו - כ' בשבט: בקריאת התורה קוראים את עשרת הדברות לפי “הטעם העליון” (מודפס בסוף החומשים) [ויש מהאשכנזים שלא קוראים בטעם העליון רק בשבועות]. יחיד הקורא לעצמו, יקרא כרגיל לפי “הטעם התחתון”. מפטירים: “בשנת מות המלך עוזיהו” (ישעיהו ו, א) עד “זרע קודש מצבתה” (סוף הפרק). [והאשכנזים ממשיכים עד “בן טבאל” (ז,ו). ומדלגים וקוראים בפרק ט’ פסוקים ה-ו].


שבת מברכים

שבת קודש פרשת משפטים - כ”ז בשבט: מפטירים: “הדבר אשר היה” (ירמיהו לד, ח) עד סוף הפרק, ומוסיפים פסוקים כ”ה וכ”ו מפרק ל”ג. מברכים החדש: ראש חודש אדר ראשון יהיה ביום שלישי וביום רביעי, ומולדו: יום שני שעה 8 בבוקר ו-47 דקות ו-14 חלקים. [אין אומרים “אב הרחמים” והזכרת נשמות]. יום שני כ”ט בשבט - ערב ר”ח אדר ראשון: במנחה [אומרים יום כפור קטן] ואין אומרים תחנון. יום שלישי ל’ בשבט - א’ דר”ח אדר ראשון: מתפללים כרגיל ככל ראש חודש, ומוסיפים במוסף “ולכפרת פשע”.


  הלכה למעשה

לתועלת הרבים אנו מפרסמים כאן
נוסח הפרשת תרומות ומעשרות
(לפי מרן החזון איש זצ"ל)

א. נוטל מעט יותר מאחד ממאה (יותר מאחוז אחד) מן הפירות (המעט - לתרומה גדולה, והאחד ממאה - לתרומת מעשר) מפרישו מן השאר (ומרטיבם במעט מים כדי שיהא ראוי לקבל טומאה). ואומר:
יוֹתֵר מֵאֶחָד מִמֵּאָה שֶׁיֵּשׁ כָּאן, הֲרֵי הוּא תְּרוּמָה גְּדוֹלָה בְּצַד צְפוֹנוֹ (כָּל מִין עַל מִינוֹ).
אוֹתוֹ אֶחָד מִמֵּאָה שֶׁיֵּשׁ כָּאן, וְעוֹד תִּשְׁעָה חֲלָקִים כְּמוֹתוֹ בְּצַד צְפוֹנָם שֶׁל הַפֵּרוֹת, הֲרֵי הֵם מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן (כָּל מִין עַל מִינוֹ). אוֹתוֹ אֶחָד מִמֵּאָה שֶׁעֲשִׂיתִיו מַעֲשֵׂר, עָשׂוּי תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר (כָּל מִין עַל מִינוֹ).
בשנים א, ב, ד, ה, לשמיטה אומר:
וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּדְרוֹמָם (כָּל מִין עַל מִינוֹ), וּמְחֻלָּל הוּא וְחֻמְשׁוֹ עַל פְּרוּטָה בַּמַּטְבֵּעַ שֶׁיִּחַדְתִּי לְחִלּוּל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי.
ובשנים ג, ו, לשמיטה אומר:
וּמַעֲשֵׂר עָנִי בִּדְרוֹמָם (כָּל מִין עַל מִינוֹ).
ב. אם אינו יודע אם הפירות מחויבים במעשר שני או במעשר עני, אומר עד ”לחילול מעשר שני“, ומוסיף:
וְאִם צָרִיךְ מַעֲשֵׂר עָנִי יְהֵא מַעֲשֵׂר עָנִי בִּדְרוֹמָם (כָּל מִין עַל מִינוֹ).
ג. המילים ”כל מין על מינו“ המצוינים בנוסח בסוגריים, יש לאמרם רק כאשר יש לו כמה מינים או תוצרת המעורבת מכמה מינים ומעשרם יחד.
ד. על טבל ודאי, מברך תחילה:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹקֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַפְרִישׁ תְּרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת:
ואומר את נוסח הפרשת תו“מ עד ”ומעשר שני בדרומם“, ולפני חילול המעשר שני (בשנים א, ב, ד, ה, שהם שנות מע“ש) מברך:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹקֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל פִּדְיוֹן מַעֲשֵׂר שֵׁנִי:
וממשיך ”ומחולל“ עד סוף הנוסח.
ה. מי שקשה לו לומר את כל נוסח ההפרשה, יטול יותר מאחד ממאה מהפירות (קצת יותר מאחוז אחד) ויאמר:
כָּל הַהַפְרָשׁוֹת יָחוּלוּ כַּדִּין, כפי שכתוב בנוסח של 'לוח החודש' וְהַמַּעֲשֵׂר שֵׁנִי יְהֵא מְחֻלָּל כַּדִּין עַל פְּרוּטָה בְּמַטְבֵּעַ שֶׁיִּחַדְתִּי.
ויוצא בכך בדיעבד ידי חובת הפרשת תרו"מ. וצריך שיהא לו מטבע לחילול מעשר שני.
השנה, שנת תשע"ו היא שנה ראשונה לשמיטה, ונוהגת בה מצות תרומה, מעשר ראשון, תרומת מעשר ומעשר שני.
פירות החורף הם מגידולי שנת השמיטה ופטורים ממעשרות.לוח השמיטה

במדור זה הננו מפרסמים רשימת פירות, ירקות וקטניות שיש עליהם דיני שביעית, ואף שכבר עברה שנת השמיטה נוהגים עדיין דיני שביעית בגידולי הארץ:

פירות
כל הפירות המצויים בשוק אם הם מתוצרת ישראל מותרים באכילה אך יש לנהוג בהם קדושת שביעית ויש המחמירים כדעת ה"חזון איש" שגם אם הם של נוכרים יש בהם קדושה.
להלן רשימת הפירות שיש לנהוג בהם קדושת שביעית:
 
• אבוקדו • אגוז פקאן • אגס • אנונה • אפרסמון • אשכולית • גויבה • גודגדן • דובדבן • זית • חבוש • חרוב • לימון • מנדרינה • פומלה • פומלית • קלמנטינה • רימון • שקד • תאנה • תמר • תפוז  • תפוח עץ  

ירקות
כל הירקות הנמצאים בשוק מותרים כבר באכילה חוץ מן:
• דלעת • שום 

שאם הם מגידולי ישראל אסורים באכילה.

 

קטניות  
הקטניות דלהלן אם הן מתוצרת ישראל אסורים באכילה (ואם הם מתוצרת גוי מותרים, אבל להנוהגים כה"חזון איש" יש לנהוג בהם קדושת שביעית):
 
• בוטנים• גרעינים שחורים • חיטה ומוצריה (מגידולי הארץ) • חימצה (חומוס) • חילה • עדשים • פול (יבש) • פופקורן • קימל • שומשום • שעורה.

 

 הגידולים ברשימה דלהלן הם מתוצרת חוץ ואין מהם כל דיני שביעית:

אוכמניות • אורז • אפונה יבשה • גרעינים לבנים • זנגביל • חרדל • כוסמת • לוביה (רוביה) • סויה • סוכר • פרג • שיבולת שועל • שעועית יבשה.

כל התאריכים הם על-פי "לוח הזמנים" של "המכון לחקר החקלאות על-פי התורה"

קטניות  
הקטניות דלהלן אם הן מתוצרת ישראל אסורים באכילה (ואם הם מתוצרת גוי מותרים, אבל להנוהגים כה"חזון איש" יש לנהוג בהם קדושת שביעית):
 
• בוטנים• גרעינים שחורים • חיטה ומוצריה (מגידולי הארץ) • חימצה (חומוס) • חילה • עדשים • פול (יבש) • פופקורן • קימל • שומשום • שעורה.

 

 הגידולים ברשימה דלהלן הם מתוצרת חוץ ואין מהם כל דיני שביעית:

אוכמניות • אורז • אפונה יבשה • גרעינים לבנים • זנגביל • חרדל • כוסמת • לוביה (רוביה) • סויה • סוכר • פרג • שיבולת שועל • שעועית יבשה.

כל התאריכים הם על-פי "לוח הזמנים" של "המכון לחקר החקלאות על-פי התורה"


 

 

  הלכה למעשה

לתועלת הרבים אנו מפרסמים כאן
נוסח הפרשת תרומות ומעשרות
(לפי מרן החזון איש זצ"ל)

א. נוטל מעט יותר מאחד ממאה (יותר מאחוז אחד) מן הפירות (המעט - לתרומה גדולה, והאחד ממאה - לתרומת מעשר) מפרישו מן השאר (ומרטיבם במעט מים כדי שיהא ראוי לקבל טומאה). ואומר:
יוֹתֵר מֵאֶחָד מִמֵּאָה שֶׁיֵּשׁ כָּאן, הֲרֵי הוּא תְּרוּמָה גְּדוֹלָה בְּצַד צְפוֹנוֹ (כָּל מִין עַל מִינוֹ).
אוֹתוֹ אֶחָד מִמֵּאָה שֶׁיֵּשׁ כָּאן, וְעוֹד תִּשְׁעָה חֲלָקִים כְּמוֹתוֹ בְּצַד צְפוֹנָם שֶׁל הַפֵּרוֹת, הֲרֵי הֵם מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן (כָּל מִין עַל מִינוֹ). אוֹתוֹ אֶחָד מִמֵּאָה שֶׁעֲשִׂיתִיו מַעֲשֵׂר, עָשׂוּי תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר (כָּל מִין עַל מִינוֹ).
בשנים א, ב, ד, ה, לשמיטה אומר:
וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּדְרוֹמָם (כָּל מִין עַל מִינוֹ), וּמְחֻלָּל הוּא וְחֻמְשׁוֹ עַל פְּרוּטָה בַּמַּטְבֵּעַ שֶׁיִּחַדְתִּי לְחִלּוּל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי.
ובשנים ג, ו, לשמיטה אומר:
וּמַעֲשֵׂר עָנִי בִּדְרוֹמָם (כָּל מִין עַל מִינוֹ).
ב. אם אינו יודע אם הפירות מחויבים במעשר שני או במעשר עני, אומר עד ”לחילול מעשר שני“, ומוסיף:
וְאִם צָרִיךְ מַעֲשֵׂר עָנִי יְהֵא מַעֲשֵׂר עָנִי בִּדְרוֹמָם (כָּל מִין עַל מִינוֹ).
ג. המילים ”כל מין על מינו“ המצוינים בנוסח בסוגריים, יש לאמרם רק כאשר יש לו כמה מינים או תוצרת המעורבת מכמה מינים ומעשרם יחד.
ד. על טבל ודאי, מברך תחילה:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹקֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַפְרִישׁ תְּרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת:
ואומר את נוסח הפרשת תו“מ עד ”ומעשר שני בדרומם“, ולפני חילול המעשר שני (בשנים א, ב, ד, ה, שהם שנות מע“ש) מברך:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹקֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל פִּדְיוֹן מַעֲשֵׂר שֵׁנִי:
וממשיך ”ומחולל“ עד סוף הנוסח.
ה. מי שקשה לו לומר את כל נוסח ההפרשה, יטול יותר מאחד ממאה מהפירות (קצת יותר מאחוז אחד) ויאמר:
כָּל הַהַפְרָשׁוֹת יָחוּלוּ כַּדִּין, כפי שכתוב בנוסח של 'לוח החודש' וְהַמַּעֲשֵׂר שֵׁנִי יְהֵא מְחֻלָּל כַּדִּין עַל פְּרוּטָה בְּמַטְבֵּעַ שֶׁיִּחַדְתִּי.
ויוצא בכך בדיעבד ידי חובת הפרשת תרו"מ. וצריך שיהא לו מטבע לחילול מעשר שני.
השנה, שנת תשע"ו היא שנה ראשונה לשמיטה, ונוהגת בה מצות תרומה, מעשר ראשון, תרומת מעשר ומעשר שני.
פירות החורף הם מגידולי שנת השמיטה ופטורים ממעשרות.לוח השמיטה

במדור זה הננו מפרסמים רשימת פירות, ירקות וקטניות שיש עליהם דיני שביעית, ואף שכבר עברה שנת השמיטה נוהגים עדיין דיני שביעית בגידולי הארץ:

פירות
כל הפירות המצויים בשוק אם הם מתוצרת ישראל מותרים באכילה אך יש לנהוג בהם קדושת שביעית ויש המחמירים כדעת ה"חזון איש" שגם אם הם של נוכרים יש בהם קדושה.
להלן רשימת הפירות שיש לנהוג בהם קדושת שביעית:
 
• אבוקדו • אגוז פקאן • אגס • אנונה • אפרסמון • אשכולית • גויבה • גודגדן • דובדבן • זית • חבוש • חרוב • לימון • מנדרינה • פומלה • פומלית • קלמנטינה • רימון • שקד • תאנה • תמר • תפוז  • תפוח עץ  

ירקות
כל הירקות הנמצאים בשוק מותרים כבר באכילה חוץ מן:
• דלעת • שום 

שאם הם מגידולי ישראל אסורים באכילה.

 

קטניות  
הקטניות דלהלן אם הן מתוצרת ישראל אסורים באכילה (ואם הם מתוצרת גוי מותרים, אבל להנוהגים כה"חזון איש" יש לנהוג בהם קדושת שביעית):
 
• בוטנים• גרעינים שחורים • חיטה ומוצריה (מגידולי הארץ) • חימצה (חומוס) • חילה • עדשים • פול (יבש) • פופקורן • קימל • שומשום • שעורה.

 

 הגידולים ברשימה דלהלן הם מתוצרת חוץ ואין מהם כל דיני שביעית:

אוכמניות • אורז • אפונה יבשה • גרעינים לבנים • זנגביל • חרדל • כוסמת • לוביה (רוביה) • סויה • סוכר • פרג • שיבולת שועל • שעועית יבשה.

כל התאריכים הם על-פי "לוח הזמנים" של "המכון לחקר החקלאות על-פי התורה"

קטניות  
הקטניות דלהלן אם הן מתוצרת ישראל אסורים באכילה (ואם הם מתוצרת גוי מותרים, אבל להנוהגים כה"חזון איש" יש לנהוג בהם קדושת שביעית):
 
• בוטנים• גרעינים שחורים • חיטה ומוצריה (מגידולי הארץ) • חימצה (חומוס) • חילה • עדשים • פול (יבש) • פופקורן • קימל • שומשום • שעורה.

 

 הגידולים ברשימה דלהלן הם מתוצרת חוץ ואין מהם כל דיני שביעית:

אוכמניות • אורז • אפונה יבשה • גרעינים לבנים • זנגביל • חרדל • כוסמת • לוביה (רוביה) • סויה • סוכר • פרג • שיבולת שועל • שעועית יבשה.

כל התאריכים הם על-פי "לוח הזמנים" של "המכון לחקר החקלאות על-פי התורה"


 

 

לוח השמיטה

במדור זה הננו מפרסמים רשימת פירות, ירקות וקטניות שיש עליהם דיני שביעית, ואף שכבר עברה שנת השמיטה נוהגים עדיין דיני שביעית בגידולי הארץ:

פירות
כל הפירות המצויים בשוק אם הם מתוצרת ישראל מותרים באכילה אך יש לנהוג בהם קדושת שביעית ויש המחמירים כדעת ה"חזון איש" שגם אם הם של נוכרים יש בהם קדושה.
להלן רשימת הפירות שיש לנהוג בהם קדושת שביעית:
 
• אבוקדו • אגוז פקאן • אגס • אנונה • אפרסמון • אשכולית • גויבה • גודגדן • דובדבן • זית • חבוש • חרוב • לימון • מנדרינה • פומלה • פומלית • קלמנטינה • רימון • שקד • תאנה • תמר • תפוז  • תפוח עץ  

ירקות
כל הירקות הנמצאים בשוק מותרים כבר באכילה חוץ מן:
• דלעת • שום 

שאם הם מגידולי ישראל אסורים באכילה.

 

קטניות  
הקטניות דלהלן אם הן מתוצרת ישראל אסורים באכילה (ואם הם מתוצרת גוי מותרים, אבל להנוהגים כה"חזון איש" יש לנהוג בהם קדושת שביעית):
 
• בוטנים• גרעינים שחורים • חיטה ומוצריה (מגידולי הארץ) • חימצה (חומוס) • חילה • עדשים • פול (יבש) • פופקורן • קימל • שומשום • שעורה.

 

 הגידולים ברשימה דלהלן הם מתוצרת חוץ ואין מהם כל דיני שביעית:

אוכמניות • אורז • אפונה יבשה • גרעינים לבנים • זנגביל • חרדל • כוסמת • לוביה (רוביה) • סויה • סוכר • פרג • שיבולת שועל • שעועית יבשה.

כל התאריכים הם על-פי "לוח הזמנים" של "המכון לחקר החקלאות על-פי התורה"

קטניות  
הקטניות דלהלן אם הן מתוצרת ישראל אסורים באכילה (ואם הם מתוצרת גוי מותרים, אבל להנוהגים כה"חזון איש" יש לנהוג בהם קדושת שביעית):
 
• בוטנים• גרעינים שחורים • חיטה ומוצריה (מגידולי הארץ) • חימצה (חומוס) • חילה • עדשים • פול (יבש) • פופקורן • קימל • שומשום • שעורה.

 

 הגידולים ברשימה דלהלן הם מתוצרת חוץ ואין מהם כל דיני שביעית:

אוכמניות • אורז • אפונה יבשה • גרעינים לבנים • זנגביל • חרדל • כוסמת • לוביה (רוביה) • סויה • סוכר • פרג • שיבולת שועל • שעועית יבשה.

כל התאריכים הם על-פי "לוח הזמנים" של "המכון לחקר החקלאות על-פי התורה"


 

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
יד לאחים – לא מוותרים על אף יהודי - טל: 03-6154100