מכתבי תמיכה והערכה

ארגון פעילים יד לאחים חרט על דגלו כבר מאז היווסדו, כי אין לוותר על אף יהודי. כל יהודי באשר הוא, הינו נצר לאבות האומה: אברהם, יצחק ויעקב.

מצווה גדולה לעזור ולסייע בעין יפה טובה וברוח נדיבה. וכל המציל נפש אחד מישראל מעלתו גדולה, ומותר לתת מכספי מעשרואין לך מצווה חשובה כמו פדיון שבויים בנפש. ויבורכו העוזרים שהקב"ה ימלא משאלות לבם לטובה ולברכה לששון ולשמחה לאושר עושר והצלחה בגשמיות ורוחניות אכי"ר.

הראשון לציון הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל

הנה נודע בשער בת רבים פעילותו העניפה והברוכה של ארגון פעילים "יד לאחים" אשר מימי ראשית היווסדו לפני למעלה מחמישים שנה עוסקים פעילי הארגון בחירוף נפש ממש להצלת נפשות יקרות מישראל מציפורני המיסיון ובחילוץ בנות יהודיות מכפרים ערביים, בהכוונת ילדי ישראל צאן קדושים למוסדות התורה ובקליטתם הרוחנית של העולים החדשים.
משנה-ערך וחשיבות יש לפעילות קדושה זו של ארגון פעילים "יד לאחים" דווקא בימים טרופים אלו כאשר זדים מסיתים ומדיחים מנצלים את המצב הקשה לצוד ברשת חרמם נפשות תמימות ולהעבירם על דתם ודעת קונם.
ולנוכח ההוצאות הכספיות הכבדות הכרוכות בפעולות הצלה נשגבות אלו של ארגון פעילים "יד לאחים" קורא אני לאחב"י בכל אתר ואתר להרים תרומה נכבדה בעין טובה וברוח נדיבה לסייע ולחזק את עבודת "יד לאחים" לבל ידח ממנו נידח.
זכות כבירה זו של סיוע לפעילות קודש של ארגון פעילים "יד לאחים", תהא למקור הברכה למגן ולמשענת לשפע טובה והצלחה.

מרן הראשל"צ רבי עובדיה יוסף זצ"ל

אל אחינו בנ"י די בכל אתר ואתר,

הנה ידוע רבות בשנים פעולותיהם הגדולות ושל הארגון "יד לאחים" אשר ידיו רב לו בהצלת אחינו בנ"י מצפרני השמד ר"ל, ובמעשיהם הגדולים ובמסירות נפש ממש מצילים אחים תועים ורבים מעוון ומסכנת המסיון ר"ל, ונשואי תערובת ה"י, וע"י כך מקיימים מצות פדיון שבוים.

והיות ופעולות אלו כרוכים בהוצאות גדולות מאד, ע"כ באנו בזה לחזקם לבל תמוט ידם, וראויים הם לשבח ותהלה, וזכות ומצוה גדולה לעמוד לימינם לתמכם ולהשתתף בהוצאות. וכדאי מצוה רבה זו לעמוד לימין העוזרים והמסייעים להתברך בכל מילי דמיטב וכט"ס.

מרן הגאון הרב שמואל הלוי וואזנר זצ"ל גאב"ד זכרון מאיר ב"ב

המגבית הנ"ל היא מיוחדת במינה והוא פיקוח נפש ממש שלעת הצורך מותר לחלל שבת על כגון זה… ע"כ יזדרזו נא כל יראי ה' בכל כחם לבא לעזרת ענין הנשגב הזה שהעסקנים החשובים בם שלוחי דרבנן ושלוחי כלל ישראל ויש להתחשב בהענין בהשקפה זו ויתברכו כל התומכים ברוח נדיבה בשפע ברכה והצלחה ובכל טוב סלה.

מרן הגאון הרב יצחק טובי'ה ווייס שליט"א גאב"ד עיה"ק ירושלים

אל אחינו בני ישראל חכמי הלב- לוקחי מצוות! הנה בא לפני גודל המעשים של ארגון "יד לאחים" בארה"ק, אשר ידם רב להם לצקת את אדני הקודש בכל פינה ופינה של ארצנו: כהצלת ילדים וילדות לחינוך הטהור, בקירוב רחוקים ושיעורי תורה ולכל פעלם- קדוש יאמר! ומפורסמות אלו אינן צריכים לראיה ואעפ"כ, באתי לחזק ידם ולהמליץ לפני אחינו היקרים לסייע להם ולהשתדל ככל האפשר לעשות ממונות לפעלם המבורך והנני לברכם שיזכו להוסיף ולהשכיל בהצלת עמלנו אלו הבנים לתורה ומצוות. וה' הטוב יביא ברכת טוב על כל המחזיקים ידם, בתוך שאר עמו, אכי"ר!

הצדיק רבי ישראל אבוחצירא בבא סאלי זצ"ל

ידוע ומפורסם פעולתיו החשובות של "ארגון פעילים "יד לאחים" אשר זה עשרות בשנים, נמצא בראש החזית במאבק להצלת נפשות מצפורני המסיון, וגם פועלים במושבים ובפרברים ובעיירות הפיתוח, לאמץ קרובים ולקרב רחוקים. ורב חלקם בהבאת אלפי ילדים מאחינו בני ישראל, למוסדות תורה. תוך ליווי מתמיד וקבוע אחר התקדמות לימודיהם, ומתן עזרה עצה ותושיה. וניצבים הם כמשענת נאמנה לעולים מארצות גזירה, ופעולותם בקרב העולים ידועה ונושאת פרי ברכה. הנני פונה בזה לחזק את ידם ולאמצם ולתרום לטובתם בעין יפה וברוח נדיבה. ומה' תשאו ברכה. וכל העוזרים והתורמים, יזכו לרוב שפע וברכה, לאורך ימים ושנות חיים, בשובע שמחות וכל טוב. ומצוה גדולה לעזור להם, אורך ימים ושנים יזכה לכל העוזרים והמסייעים.

המקובל רבי יצחק כדורי זקן המקובלים זצ"ל

רבות בשנים נודע בשער בת רבים עוצם פעולות ארגון פעילים "יד לאחים" בעשיית גדולות ונצורות להצלת נפשות מיד זדים, מסיתים ומדיחים מבית ומחוץ. מה רבו מעשיהם של פעילי "יד לאחים" בראשות ידידי תלמידי משכבר הימים הרה"ג ר' שלום דב ליפשיץ שליט"א העומד בראש מערכות ההצלה זה שנות דור שלא ע"מ לקבל פרס, במסירות מופלאה.

מאז ראשית התייסדות "יד לאחים" ועד הנה ניצבים הפעילים כחומה בצורה במאבק בשמד, בקליטה רוחנית, בהכנסת ילדים למוסדות התורה ובקירוב רחוקים ועתה ועד הוסיפה כהנה וכהנה בהרחבת סניפיהם ופעולותיהם בכל רחבי ארה"ק. ועל כן ידי תיכון עימהם והננו בזה בקריאה נאמנה לתמוך בכל הניתן לביצור וחיזוק עבודת הקודש של ארגון "יד לאחים" ביתר שאת וביתר עוז ובזכות זאת יזכו כל העושים והמעשים לשפע טובה וברכה כל הימים.

הגאון ר' יחיאל מיכל פינשטיין זצ"ל

למרבה דאבון לב, ונפש, פושה והולך נגע המיסיון באופן מחריד. וברחבי הארץ סובבים ציידי הנפשות המפילים ברישתם מאחינו ומאחיותינו מבין העולים החדשים ומבין הותיקים- כאחד. חברי ארגון פעילים "יד לאחים" ניצבים בראש חזית המאבק כנגד ארגוני המיסיון ובתעצומות נפש מצילים נפשות יקרות מרדת שחת ובולמים צעדי רשע. דעת לנבון נקל, כי מערכות ההצלה המסועפות של ארגון פעילים "יד לאחים" כרוכות בהוצאות כספיות כבדות מאד, ועל כן, קורא אני להושיט יד לתמוך בארגון "יד לאחים" בתרומות הראויות לגודל העניין הנשגב להצלת נפשות משמד.
וברכת ה' תבוא על כל העושים והמעשים מתוך שפע טובה והצלחה כל הימים.

הגאון רבי אברהם שפירא זצ"ל הרב הראשי לשעבר

למעבר מהיר לתרומה יש למלא כאן את מס' הטלפון שלכם

למעבר מהיר לתרומה יש למלא כאן את מס' הטלפון שלכם

למעבר מהיר לתרומה יש למלא כאן את מס' הטלפון שלכם

למעבר מהיר לתרומה יש למלא כאן את כתובת המייל

דילוג לתוכן